1. Alle bestellingen en verkopen worden door onze algemene verkoopsvoorwaarden geregeld. Er kan slechts worden van afgeweken op schriftelijke wijze.

2. Onze offerten zijn geldig voor de duur die erin vermeld wordt en slechts bindend indien ze het voorwerp uitmaken van een schriftelijke aanvaarding door onze vennootschap.

3.De aanvaarding van bestellingen is slechts definitief onder voorbehoud van aanvaarding en levering door onze leveranciers.

4.Staking, lock-out, vertraging in de productie of vervoer e.d. ontslaan ons van onze verantwoordelijk­heid en wij behouden ons het recht voor in dit geval de bestelling dan wel haar overschot te annuleren.

5.Onze leveringstermijnen zijn louter bij benadering opgegeven, zodat eventuele vertragingen geen aanleiding kunnen zijn tot schadevergoeding of annulatie van de bestelling.

6.De goederen worden geacht aanvaard te zijn op het ogenblik van de levering. De klant neemt de goederen in ontvangst op de vrachtwagen en staat in voor de toegang tot zijn lokalen.

7.Wij behouden ons het recht voor om slechts tot leveren van het materiaal over te gaan na storting van het voorschot bepaald bij de aanvaarding of bestelling.

8.De klant verklaart de technische bijzonderheden, mogelijkheden en beperkingen van de goederen die het voorwerp van de overeenkomst vormen te kennen. De klant verklaart grondig te zijn voorgelicht aangaande de technische mogelijkheden en eigenschappen van de door hem bestelde goederen en stemt er derhalve mee in dat de goederen beantwoorden aan zijn noden.

9.In geval van een materieel gebrek of een gebrek in de fabricage blijft onze aansprakelijkheid beperkt, naar onze keuze, tot de herstelling of vervanging van het gebrekkig materiaal zodat wij niet aanspra­kelijk kunnen gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade uit dien hoofde aan personen of goederen berokkend.

10.De goederen reizen op risico van de bestemmeling zelfs indien ze franco werden verkocht.

11.Iedere klacht zal slechts aangenomen worden indien schriftelijk en binnen de drie dagen na ontvangst van de goederen aan ons gesignaleerd.

12.Onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting op onze maatschappelijke zetel behoudens andersluidend schriftelijk beding. Elke overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verbintenissen worden geacht in België op de zetel van onze firma te zijn gesloten en zullen gedirigeerd worden door het Belgisch recht.

13.In geval van niet-betaling van de factuur is vanaf de factuurdatum van rechtswege en na vergeefse ingebre­kestelling een interest verschuldigd van 1,5 % per maand. Door de niet-betaling op de vervaldag worden alle verschuldig­de bedragen onmiddellijk opeisbaar zelfs indien gemak van betaling werd toegestaan. Wij behouden ons in geval van wanbetaling het recht voor een wissel te trekken op de schuldenaar zonder dat dit schuldver­nieuwing of afwijking van onze algemene verkoopsvoorwaarden met zich meebrengt. Wij behouden ons het recht voor om in geval van niet-betaling het saldo van een bestelling als van rechtswege geannuleerd te beschouwen.

14.In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een schuld op de vervaldag is een forfaitaire schadever­goeding gelijk aan 15 % van de hoofdsom met een minimum van 50 € en een maximum van 1.859 € per factuur verschuldigd.

15.Het geleverde materiaal blijft onze exclusieve eigendom tot aan de volledige betaling. De klant zal de goederen niet geheel noch gedeeltelijk overdragen of belasten tot de volledige betaling van de prijs. In geval van niet-betaling behouden wij ons het recht voor al onze goederen te komen terughalen.

16.Deze overeenkomst is alleen onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

17.Onze algemene verkoopsvoorwaarden primeren in geval van andere of tegenstrijdige vermeldingen op de documenten van de klant.

18.Enkel de kenmerken en beschrijvingen van de goederen aangeduid op onze voorstellen zijn als geldig te beschouwen. Alle andere inlichtingen gegeven in de catalogus, foto's, schetsen, plans en andere documen­ten zijn slechts ten titel van eenvoudige informatie.

19.Onze prijzen zijn berekend op basis van de kostprijzen op het ogenblik van onze offerte. Zij kunnen derhalve aangepast worden indien deze factoren zouden wijzigen gedurende de uitvoering van de bestelling.

20.Een bevestigde bestelling kan niet geannuleerd worden zonder toestemming van STORACON NV.