ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN KRACHT PER 1 SEPTEMBER 2019


Artikel 1 – Algemene beginselen
De klant verklaart op het moment van ondertekening van de bestelling kennis genomen te hebben van de algemene verkoopvoorwaarden (AVV) en deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze AVV hebben de overhand op alle andere voorwaarden die vermeld mochten zijn in enige ander document, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking. Onze algemene verkoopvoorwaarden annuleren en vervangen de algemene koopvoorwaarden van de klant.

Artikel 2 - Geldigheidsduur van de aanbiedingen
Behoudens andersluidende bepalingen zijn onze aanbiedingen geldig tot aan de vermelde datum. Wij zijn uitsluitend door onze aanbiedingen gebonden als de aanvaarding van de klant ons bereikt binnen deze termijn en wij deze aanvaarden. De in onze aanbiedingen aangebrachte wijzigingen zijn uitsluitend geldig als deze door ons schriftelijk aanvaard zijn. De firma STORACON behoudt zich het recht voor een betaling niet te registreren en een bestelling om welke reden ook niet te bevestigen, met name in geval van bevoorradingsproblemen of moeilijkheden met betrekking tot de ontvangen bestelling.

Artikel 3 – Prijzen
De prijzen van onze producten luiden in euro exclusief belastingen (BTW en overige op de dag van bestelling toepasselijke belastingen) voor een levering in onze vestigingen van de bestelde goederen, met uitzondering van welke andere werken en diensten ook en in het bijzonder de plaatsing en montage daarvan.
Behoudens andersluidende bepalingen zijn in onze prijzen de transportkosten naar een andere plaats dan de zetel van onze onderneming niet inbegrepen. In het geval van vervoer van de goederen naar een met de klant overeengekomen bestemming, komt de betreffende prijs daarvan bovenop de prijs van de goederen. Dit geldt ook voor de montage.
Voor leveringen buiten het grondgebied van België verbindt de klant zich ertoe alle belastingen te voldoen inzake de import van de producten, douanerechten, belasting op de toegevoegde waarde en alle andere verschuldigde belastingen krachtens de wetten van het land van ontvangst van de bestelling. STORACON kan op generlei wijze juridisch aansprakelijk gesteld worden als de belastingen niet door de klant voldaan worden.

Artikel 4 – Betaling
De betaling dient als volgt plaats te vinden: 30% van het orderbedrag op het moment van bestelling; 40% van het orderbedrag op het moment van levering van het product; het saldo van het orderbedrag op het moment van ontvangst van het product. De partijen kunnen andere betalingsmodaliteiten overeenkomen. Voor bestellingen van minder dan € 100 excl. BTW en/of voor iedere eerste bestelling en/of voor klanten die in het verleden te laat betaald hebben, dient de bestelling contant voldaan te worden vóór de levering van de goederen. Onze rekeningen dienen binnen 30 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de rekening of een gelijksoortig betalingsverzoek door de schuldenaar voldaan te worden. De partijen kunnen betalingsmodaliteiten van meer dan 30 kalenderdagen overeenkomen, maar de betalingstermijnen kunnen in geen geval langer zijn dan 60 dagen. In geval van niet-betaling is over de bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente verschuldigd. Deze rente bedraagt 8,5% per jaar, berekend naar evenredigheid van het aantal dagen van vertraging van de betaling. Zo ook worden de door de medecontractant verschuldigde en op de vervaldag niet-betaalde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een vaste vergoeding van 10% over het openstaande saldo met een minimum van € 125.

Artikel 5 - Onvoorziene gevallen, overmacht
Alle redelijkerwijze onvoorziene en onvermijdelijke gevallen tijdens de verstrekking van het aanbod, die de uitvoering van de overeenkomst mochten bemoeilijken of duurder maken, of andere dan normaal voorzienbare omstandigheden, worden beschouwd als overmacht. Deze omstandigheden rechtvaardigen het dat wij om een herziening of opzegging van de overeenkomst vragen. Als deze omstandigheden leiden tot een onderbreking van de fabricage of de productie van de te leveren goederen, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege opgeschort voor de duur van deze onderbreking.

Artikel 6 - Levering en overdracht van de risico’s
De levering vindt in principe plaats op het op de leveringsbon vermelde leveringsadres, zo niet op het door de Klant uitdrukkelijk vóór de leveringsdatum vermelde adres. De risico’s worden overgedragen aan de Klant op het moment van de levering van het product als STORACON belast is met het vervoer. Als de Klant zelf het vervoer waarneemt, vindt de overdracht van de risico’s plaats op het moment van de lading van de goederen in het transportvoertuig. Indien het vervoer van de producten beheerd wordt door STORACON, komt het lossen altijd voor rekening van de klant die hiertoe over de nodige middelen dient te beschikken (zo nodig huur van machines, enz....). De Klant dient een voor vrachtwagens begaanbare toegangsweg te garanderen tot aan de losplaats van de goederen. Als de Klant het vervoer voor zijn rekening neemt, neemt hij ook alle financiële gevolgen voor zijn rekening van een rechtstreekse vordering van de vervoerder tegen STORACON. De levering kan in meerdere fasen uitgevoerd worden naargelang de voortgang van de installatiewerken en in overeenstemming met de met de Klant overeengekomen voorschriften en planning, in welk geval de Klant STORACON een deugdelijke opslagplaats ter beschikking stelt binnen de installatiezone. In geval van opschorting van de levering door het toedoen van de Klant en/of de bouwheer tot na de uiterste datum van terbeschikkingstelling van het materiaal, komen alle hieruit voortvloeiende extra kosten geheel voor rekening van de Klant volgens een aanvullende rekening.
Verder vallen defecten en beschadigingen van de geleverde goederen als gevolg van abnormale omstandigheden van opslag en/of bewaring bij de Klant niet onder de door STORACON verschuldigde waarborg.
De leveringstermijn wordt ter informatie verstrekt; de leveringsdatum wordt beschouwd als de eerstvolgende werkdag als deze datum op een verlofdag, een feestdag of een andere dan een werkdag valt. Geen enkele, zelfs aanzienlijke vertraging kan aanleiding geven tot recht op vergoeding, noch opzegging of annulering door de Klant van zijn bestelling en/of de levering. Deze termijn gaat in op het moment van vertrek van de bestelling uit de fabriek onder de opschortende voorwaarde dat er geen enkele belemmering, noch voorbehoud bestaat in de uitvoering en de levering van het in de overeenkomst voorziene product.
Als de montage uitgevoerd wordt door STORACON, zet STORACON zich ervoor in om in het kader van een inspanningsverplichting de aangekondigde planning voor de werkzaamheden na te leven. Iedere wijziging door de Klant van de modaliteiten en/of de planning leidt ten gunste van STORACON tot het recht op betaling van een boete van 10% van het totaalbedrag van de bestelling. De oplevering van het product vindt plaats na afloop van de inbedrijfstelling van de installatie. De gebruikte verpakkingen vallen niet onder een statiegeldregeling en worden niet teruggenomen; de Klant is als enige verantwoordelijk voor het beheer en de verwijdering van het afval en de verpakkingen volgens de van kracht zijnde normen en hij neemt als enige de kosten daarvan voor zijn rekening.


Artikel 7 - Eigendomsoverdracht – Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven eigendom van de firma STORACON tot aan de volledige betaling van de prijs.
In geval van niet-betaling blijven de geleverde materialen in eigendom van STORACON, zelfs na de verwerking daarvan en de Klant is slechts de bewaarder daarvan tot aan de volledige betaling.
Wij kunnen de materialen demonteren en ophalen zonder toestemming van de Klant, op voorwaarde echter dat hij hiervan per aangetekende brief in kennis gesteld wordt. In dergelijke gevallen wordt de Klant geacht hiervan kennis genomen te hebben op de derde werkdag na de verzending daarvan. In geval van beroep op terugname, behouden wij de betaalde voorschotten als vergoeding van onze schade. Dit recht vervalt en de eigendom wordt overgedragen zodra de Klant als zijn schulden voldaan heeft aan STORACON.


Artikel 8 - Waarborgen
Tijdens de levering van de bestelling dient de Klant over te gaan tot de conformiteitscontrole van de producten, welke controle geldt als erkenning van het gebrek aan zichtbare gebreken en als overeenstemming met de bestelling. Iedere levering die geen aanleiding heeft gegeven tot een schriftelijk, significant en volledig voorbehoud op de leveringsbon op het moment van levering en waarvan een kopie gelijktijdig verzonden dient te worden aan STORACON binnen 48 uur na de levering, wordt als onherroepelijk door de Klant aanvaard te zijn, welke ontvangst zonder voorbehoud geldt als erkenning van het gebrek aan zichtbare gebreken en/of ontbrekende goederen. Ieder voorbehoud dient vergezeld te gaan van bewijsstukken; geen enkele terugzending kan plaatsvinden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de firma STORACON en in welk geval de kosten en risico’s van de terugzending volledig ten laste komen van de Klant. In geval het voorbehoud aanvaard wordt door STORACON, kan de Klant om de vervanging vragen van de niet-conforme elementen en/of om aanvulling van de ontbrekende goederen, met uitsluiting van enige andere vordering. Een verborgen gebrek is een fabricagefout van het product dat het ongeschikt maakt voor zijn gebruik en dat niet door de professionele koper voor het gebruik ervan ontdekt kon worden. In geval van verborgen gebreken is STORACON uitsluitend gehouden tot vervanging of reparatie, op haar kosten, van het gebrekkige product, met uitsluiting van enige andere vordering. Deze waarborg wordt van rechtswege uitgesloten in geval van gebruik van de producten onder onvoorziene, abnormale of niet met hun doeleinde overeenstemmende gebruiks- en/of prestatieomstandigheden, beperkt tot de eerste 6 gebruiksmaanden, waarbij de producten geacht worden door de Klant gebruikt te zijn uiterlijk 3 maanden na de terbeschikkingstelling, en eindigt na afloop van deze periode en als de Klant STORACON niet ingelicht heeft over het beweerde gebrek binnen een termijn van 20 volle dagen vanaf het moment dat hij daar kennis van heeft gekregen, waarbij de Klant in alle gevallen de begindatum van het gebruik en/of van de ontdekking van het gebrek dient aan te tonen. De Klant dient de gebruiksvoorschriften na te leven opdat het materiaal van STORACON naar behoren voldoet. De aansprakelijkheid van STORACON is exclusief beperkt tot uitsluitend de directe materiële schade van de Klant als gevolg van aan STORACON te wijten fouten in de uitvoering van de bestelling, waarbij de Klant zich ertoe verbindt af te zien en door zijn verzekeraars te laten afzien van enig verhaal tegen STORACON en haar verzekeraars.

Artikel 9 - Opzegging
Als de koper geheel of gedeeltelijk afstand doet van de bestelde goederen, dient hij de firma STORACON hiervoor te vergoeden ter hoogte van 20% van de niet uitgevoerde bestelling. Daarnaast behouden wij het betaalde voorschot ter hoogte van het bedrag van de reeds uitgevoerde werken of bestelde materialen.
Artikel 10 - Vertrouwelijkheid
De Klant erkent het strikt vertrouwelijke karakter, tijdens en na de uitvoering van de overeenkomst, van alle informatie, gegevens, technische formules, ontwerpen... waar hij kennis van mocht nemen in het kader van de overeenkomst en staat ter toepassing van deze bepaling in voor zijn aangestelden, tussenpersonen en gemachtigden als betrof dit hemzelf. Hij erkent dat STORACON de enige en exclusieve houder blijft van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en de knowhow in verband met de documenten, gegevens, enz. die aan de Klant verstrekt worden en hij verbindt zich ertoe deze op eerste verzoek terug te geven. De Klant verleent toestemming aan STORACON om hem te vermelden als referentie en op alle dragers de producten van de bestelling te reproduceren voor reclamedoeleinden, zonder enige beperking, en met name in het kader van het beeldrecht.

Artikel 11 - Bescherming van de persoonsgegevens
De firma STORACON verbindt zich tot de bescherming van uw persoonsgegevens. Alle verzamelde gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt. In overeenstemming met de Europese verordening van 25 mei 2018 beschikt de Klant over een recht op inzage, wijziging, rectificatie en wissing van zijn persoonsgegevens. De voorwaarden en modaliteiten om deze rechten uit te oefenen worden beschreven in onze wettelijke vermeldingen op onze website.

Artikel 12 - Geschillen
In geval van geschillen met betrekking tot de geldigheid, de uitvoering of de uitleg van deze algemene verkoopvoorwaarden, zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van de verkoper bevoegd.