Het bezoek aan de site https://www.storacon.be veronderstelt de aanvaarding zonder voorbehoud van deze gebruiksvoorwaarden. De termen "de site" of "de sites" verwijzen hierna naar de website van de firma Storacon, gevestigd in Kortrijk (België)

1. Identiteit van de uitgever (beheerder) en hostingdienstverlener van de site

1.1 Hoofdredacteur: STORACON, vertegenwoordigd door de heer François BONTEMPS.

Rue Ministre Liebaert 8
8500 Kortrijk
BTW: BE 0427.130.392
RPP Kortrijk – Maatschappelijk kapitaal EUR 74.368.

1.2 Hostingdienstverlener van de site: ACTIVIS

27 rue Victor Schoelcher - BP 12495
68057 Mulhouse Cedex 2 - Frankrijk
tel.: +33 (0)3 89 60 71 60
fax: +33 (0)3 89 59 44 43


2. Gebruiksvoorwaarden

2.1 Intellectuele eigendom:

2.1.1 De website werd gerealiseerd door de firma Activis (27 rue Victor Schoelcher, 68057 Mulhouse Cedex 2, Frankrijk, http://www.activis.net/).

2.1.2 Alle elementen van deze website (online beschikbare of te downloaden teksten, foto’s, illustraties, logo’s, bestanden, content, video’s... inhoud in de meest brede zin) zijn de exclusieve eigendom van de firma Storacon en/of haar handelspartners.

2.1.3 Deze elementen worden beschermd door de Belgische wet en de internationale teksten betreffende het auteurs- en merkenrecht.

2.1.4 De reproductie en/of weergave van deze elementen is uitsluitend toegestaan na verkrijging van de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de houders van deze rechten.

2.1.4.1 Het is verboden een van de pagina’s van de site www.storacon.be weer te geven in een webpagina die niet aan genoemde site toebehoort (framing).
2.1.4.2 Het is ten strengste verboden te linken naar een van de elementen van de site www.storacon.be zoals omschreven in paragraaf 2.2.2 in een webpagina die niet aan de site toebehoort (inline linking).
2.1.4.3 Er is voorafgaande toestemming vereist van de firma Storacon om hyperlinks te gebruiken naar andere pagina’s dan de homepagina van de site www.storacon.be (dieplinking). Voor iedere aanvraag verzoeken wij u een e-mail te sturen naar het volgende adres: contact@storacon.be

2.1.5 Ieder gebruik van de elementen van deze site, opgesomd in paragraaf 2.2.2, voor andere dan de in paragraaf 2.1.2 en 2.2.4 genoemde doeleinden kan aanleiding geven tot rechtsvervolging zowel in België als in het buitenland.

2.2 De databases zijn beschermd op grond van het toepasselijke recht op de verzameling van gegevens. Iedere gehele of gedeeltelijk extractie of poging tot extractie valt onder de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder.

2.3 De informatie van deze website, die te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd kan worden, wordt uitsluitend ter informatie ter beschikking van de internetgebruikers gesteld en is niet bindend. De pagina’s van deze site werden met de grootste zorg samengesteld. Storacon kan echter niet de juistheid, volledigheid, actualiteit van de op haar site verspreide informatie waarborgen.

3. Persoonsgegevens en AVG – persoonlijke levenssfeer

3.1. In deze privacyverklaring legt STORACON, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 KORTRIJK, Rue Ministre Liebaert 8 (hierna: "STORACON" of "wij") uit hoe zij uw persoonsgegevens als “verwerkingsverantwoordelijke” beheert. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking door STORACON van persoonsgegevens van klanten, potentiële klanten (prospects), gebruikers van de site en natuurlijke personen die contact opnemen met STORACON op enige andere wijze als koper of leverancier.
3.2 Alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zijn persoonsgegevens. Het betreft gegevens die redelijkerwijze in verband gebracht kunnen worden met een individu.
Men kan per e-mail contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via het adres: contact@storacon.be
3.3 STORACON kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen. Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u een overeenkomst met ons sluit of met een van onze partners, maar ook wanneer u deelneemt aan een actie of onze diensten gebruikt en u ons rechtstreeks of onrechtstreeks gegevens verstrekt of ons toestemming verleent gegevens op te slaan over uw belangstelling, uw gedrag en voorkeuren (cookies).

In alle in het voorgaande artikel voorziene gevallen heeft STORACON het recht de volgende gegevens te verzamelen en te verwerken:

a) Naam, adres, postcode, woonplaats;
b) E-mailadres en overige contactgegevens;
c) BTW- of KBO-nummer / Siret;
d) Klantnummer;
e) Financiële gegevens (bankrekening, financieringsaanvragen, offertes, rekeningen);
f) Navigatiegedrag, bepaald op basis van onze eigen waarnemingen of cookies.
3.4 Rechtmatige grondslagen en belangen:

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:
a) Toestemming
b) Uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of precontractuele maatregelen
c) Wettelijke verplichting
d) Uitvoering van een taak van openbaar belang
e) Rechtmatig belang van STORACON of een derde
Wij verwerken persoonsgegevens uit rechtmatig belang wanneer wij uw gegevens gebruiken om diensten en inhoud, producten en aanverwante diensten te verstrekken, om met u te communiceren en voor reclame- of marketingdoeleinden in verband met de producten of diensten die u in het verleden aangeschaft heeft. Onze rechtmatige belangen omvatten bijvoorbeeld: marketing en reclame in verband met de producten en diensten die u in het verleden aangeschaft heeft, communicatie, informatiebeheer en -veiligheid, onderzoek en analyse van onze eigen producten en diensten, bedrijfsbeheer, juridische zaken, intern beheer, delen van informatie met onze gelieerde ondernemingen en STORACON.

3.5 Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.

STORACON verwerkt persoonsgegevens voor de hierna genoemde doeleinden (doelen, doelstellingen):

a) in het kader van een koopovereenkomst of enige andere contractuele relatie met STORACON of een entiteit van de groep Provost DISTRIBUTION waarvan zij een dochteronderneming is;
b) behoud van de relaties met haar klanten (inclusief het behoud van een rechtstreekse relatie tussen STORACON, de leden van haar netwerk, filialen, dochterondernemingen…, aanverwante dienstverlenende partners en financiële dienstverleners, onderaannemers, enz.);
c) verwerking en beheer van de bestellingen (inclusief facturering) om te voldoen aan uw verzoek en/of een overeenkomst voor te bereiden of uit te voeren;
d) verlening van diensten aan klanten, voldoen aan verplichtingen ten aanzien van de waarborg, onderaannemers of anderen, verwerking van klachten en aanvragen, beantwoorden van uw vragen en uitvoering van overeenkomsten, of uit rechtmatig belang;
e) proactief contacteren van klanten in geval van defecten of storingen van de installatie of voor het plannen van dienstafspraken, uitvoering van een overeenkomst of uit rechtmatig belang;
f) uitvoering of coördinatie van eventuele terugroepacties of onderhoudsbeurten, op grond van rechtmatige belangen of wettelijke verplichtingen;
g) uitvoering van marktonderzoeken om onze operaties, merken, diensten en producten te verbeteren en de wensen van onze klanten te bepalen, op grond van rechtmatige belangen;
h) verzending van informatieve en commerciële berichten per e-mail, post of andere communicatiekanalen. In geval van directe marketing beschikt u altijd over de mogelijkheid om u uit te schrijven door bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking of door uw toestemming in te trekken als u die verleend had.
i) reclame en marketing, inclusief gerichte reclame (“op belangstelling gerichte advertenties”, bijvoorbeeld via Facebook en Google) om toestellen te verbinden en de impact te analyseren van reclame- en marketingactiviteiten op grond van onze rechtmatige belangen;
j) naleving van wettelijke verplichtingen, regelen van geschillen en behartiging van onze rechten;
k) verbetering van de kwaliteit van de gegevens door middel van het adres en de controle van de postcode, op grond van onze rechtmatige belangen;
l) analyseren en verbinden van de cookies van onze websites met de gegevens van de klanten die wij kennen. Wij doen dit om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren, voor de voortzetting van onze rechtmatige belangen.

3.6. Bij de verwerking betrokken derden.

In bepaalde gevallen deelt STORACON persoonsgegevens met derden, die onafhankelijke “verwerkingsverantwoordelijken” zijn. Wij leggen hieronder uit wanneer dit het geval is en waarom. STORACON kan gegevens delen met:
a) derden aan wie wij wettelijk verplicht zijn gegevens te verstrekken of waarvoor wij toestemming hebben;
b) derden, als wij een vermoeden hebben van inbreuken op de rechten van derden, strafrechtelijke overtredingen of misbruik, als zij daar een rechtmatig belang bij hebben of als het openbare autoriteiten betreft. Het kan ook autoriteiten betreffen zoals de politie of het openbaar ministerie;
c) de andere operationele eenheden van de groep PROVOST DISTRIBUTION of van STORACON voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de centrale directie;
d) (potentiële) kopers of investeerders, voor rechtmatige economische en commerciële doeleinden (zoals de verkoop van commerciële activiteiten of acties of een reorganisatie);
d) de partijen die STORACON bijstaan in de ontwikkeling van (directe) marketingactiviteiten in het kader van de voortzetting van haar rechtmatige belangen.

De verstrekking van persoonsgegevens aan de hierboven genoemde derden vindt uitsluitend plaats als dit toegestaan is op basis van de toepasselijke wetten en reglementen.
STORACON gebruikt tevens diensten van derden die optreden in de hoedanigheid van “gegevensverwerkers” (bijvoorbeeld leveranciers van hostingdiensten, bepaalde leveranciers van software, leveranciers van mobiliteitsdiensten of partijen die acties of onderzoeken organiseren of uitvoeren voor STORACON). Met deze gegevensverwerkers is STORACON verplicht een gegevensverwerkingsovereenkomst te sluiten waarin bepaald wordt dat zij de persoonsgegevens uitsluitend mogen verwerken volgens de instructies en onder de controle van STORACON.
Momenteel slaan wij geen persoonsgegevens op buiten de Europese Unie. Indien persoonsgegevens verstrekt zouden moeten worden buiten de Europese Unie, nemen wij extra maatregelen, bijvoorbeeld de afsluiting van een standaardovereenkomst van de Europese Unie.
Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar een of meerdere sites van derden. STORACON kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor de manier waarop deze derden persoonsgegevens verwerken. Wij bevelen u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen om te weten en te controleren hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

3.7 Marketing, profilering en cookies

STORACON kan bovendien uw e-mailadres en uw telefoonnummer delen met Facebook zodat Facebook kan weten of u over een Facebook-account beschikt en zij u via de dienst Facebook Custom Audience persoonlijk aangepaste reclame kan aanbieden wanneer u Facebook bezoekt. Wij kunnen ook gebruikmaken van de diensten van Google voor de weergave van persoonlijk aangepaste reclame op basis van de informatie die u aan de website verstrekt heeft of aan de operator van de applicatie (bijvoorbeeld tijdens de aanmaak van een account), uw activiteiten op deze site of deze applicatie (bijvoorbeeld de bezochte pagina’s, specifieke zoekopdrachten, klikken op de advertenties) en demografische gegevens en informatie over uw belangstelling en uw gezin. Wij doen dit voor de voortzetting van onze rechtmatige belangen. Zoals hierboven vermeld, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken.
Daarnaast verzamelen wij en derden automatisch bepaalde informatie over de geschiedenis van uw activiteiten op onze website en op de applicaties van derden met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals cookies, overeenkomstig de voorkeuren die u verstrekt heeft. Via bepaalde cookies en gelijksoortige technologieën worden unieke ID-cookies of andere identificatiecodes toegewezen of verzameld. Zodoende kunnen gegevens verzameld worden wanneer u de website of de applicaties bezoekt of wanneer deze op de achtergrond op uw toestel werken. Wij kunnen deze combineren met andere u betreffende gegevens of met betrekking tot uw toestel, zoals een IP-adres. Als wij hiervoor toestemming nodig hebben, zullen wij voorafgaand aan deze verwerking daarom vragen.

3.8 Uw rechten, inclusief uw recht op bezwaar.
U heeft het recht te weten welke persoonsgegevens wij over u opgeslagen hebben en aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekt hebben.
Daarnaast heeft u krachtens de toepasselijke wetgeving het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, bij te werken, te wissen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of u uw persoonsgegevens te verstrekken in een gestructureerd, gangbaar en door een machine leesbaar formaat om deze door te zenden naar een andere onderneming.
Wij zijn gehouden uw aandacht te vestigen op uw absolute recht om bezwaar te maken tegen directe marketing, evenals op uw rechten (i) om bezwaar te maken tegen iedere verwerking, inclusief profilering, uitgevoerd ter voortzetting van de rechtmatige belangen van STORACON of van derden en (ii) om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming. In België is dit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die aangewezen is als gegevensbeschermingsautoriteit.
De rechten van inzage, rectificatie, beperking van de verwerking, wissing of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, evenals de intrekking van een toestemming, kunnen gratis per e-mail uitgeoefend worden via het volgende adres: contact@storacon.be


4. Bijwerking van de wettelijke vermeldingen en het privacybeleid

Storacon behoudt zich te allen tijde het recht voor deze wettelijke mededeling bij te werken naargelang de ontwikkeling van de inhoud van de website en de extra vereiste beschermingsmaatregelen.