Elke gebruiker van de website https://www.storacon.be is onderworpen aan onderhavige gebruiksvoorwaarden. De termen “de website” of “de websites” in de hiernavolgende tekst staan voor de internetsite van het bedrijf Storacon, gevestigd in Kortrijk (België).

1. Identificatie van de verantwoordelijke uitgever (beheerder) en de provider van de site
1.1 Verantwoordelijke uitgever :
STORACON
Minister Liebaertlaan 8
8500 Kortrijk
BTW : BE 0427.130.392
RPR Kortrijk
NACE

1.2 Provider van de site :
ACTIVIS
27, rue Victor Schoelcher - PB 12495
68057 Mulhouse Cedex 2
tél : +33 (0)3 89 60 71 60
fax : +33 (0)3 89 59 44 43

2. Gebruiksvoorwaarden

2.1 Intellectueel eigendom :

2.1.1 De website werd gerealiseerd door het bedrijf Activis (27, rue Victor Schoelcher, 68057 Mulhouse Cedex 2, http://www.activis.net.

2.1.2 Alle elementen op deze website (teksten, foto’s, afbeeldingen, logo’s, downloadbare bestanden, video’s) blijven exclusief eigendom van Storacon en/of zijn commerciële partners.

2.1.3 Deze elementen zijn beschermd door het Belgisch recht en door alle internationale reglementeringen met betrekking tot auteursrechten en copyright. 

2.1.4 De inhoud van deze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd of verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

2.1.4.1 Het is verboden pagina’s van de website www.storacon.be op te nemen in andere webpagina’s die niet tot die van de beheerder behoren (framing).

2.1.4.2 Het is verboden via webpagina’s die niet tot die van de beheerder behoren met een hyperlink te verwijzen naar de in paragraaf 2.1.2 beschreven elementen van de site www.storacon.be (in line linking).

2.1.4.3 Voor hyperlinks naar om het even welke pagina van de website, met uitzondering van de home page, hebt u het voorafgaande akkoord nodig van Storacon (deep linking). Contacteer ons op het volgende adres : contact@storacon.be.

2.1.5 Elk gebruik van de in paragraaf 2.1.2 opgenoemde elementen van de site, voor andere doeleinden dan beschreven in paragraaf 2.1.2 en 2.2.4, zal gerechtelijk vervolgd worden, zowel in België als in het buitenland.

2.2 De bescherming van onze gegevensbestanden valt onder de reglementering betreffende de Inzameling van gegevens. Elke onrechtmatige overname of poging hiertoe, volledig of gedeeltelijk, kan leiden tot burgerlijke of strafrechterlijke vervolging.

2.3 De informatie op deze website kan zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden, want ze is louter indicatief en kan niet beschouwd worden als bindend. De inhoud van de website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch kan Storacon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door onjuiste, onvolledige of niet langer actuele gegevens.

3. Persoonsgegevens

3.1 Persoonsgegevens :

3.1.1 Conform de Wet van 13 juni 2005, betreffende de bescherming van persoonsgegevens, heeft elke gebruiker het recht zijn eigen gegevens te bekijken, te wijzigen of te laten verwijderen. Contacteer ons in dit geval op het volgende adres : contact@storacon.be.

3.1.2 Inzamelen van gegevens met betrekking tot het surfgedrag van de bezoeker

Wij verzamelen automatisch bepaalde gegevens met betrekking tot uw activiteiten op onze website. Deze gegevens worden alleen intern gebruikt en uitsluitend voor statistische doeleinden over onze bezoekers, hun interesses en gedrag, met de bedoeling de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. De gegevens die wij inzamelen worden in hun globaliteit geanalyseerd en kunnen onder meer inhouden welk URL u vóór of na het bezoek aan onze website bezocht (dus niet alleen op onze website), de navigator die u gebruikt en uw IP adres.

3.2 Waarschuwing cookie :
Bij een bezoek aan onze website wordt lokaal op uw computer een cookie opgeslagen, niet met de bedoeling u te identificeren, wel om gegevens in te zamelen over het surfgedrag van uw computer op onze site (de pagina’s die u raadpleegde, datums en tijdstippen, enz.). De gegevens die dit cookie inzamelt blijven slechts op uw computer bewaard tijdens uw bezoek en worden automatisch gewist op het einde van uw sessie. Ter info : u bent wettelijk niet verplicht cookies te aanvaarden.

3.3 De via de links op onze website verzonden elektronische berichten worden alleen bewaard met het oog ze te behandelen maar worden voorts niet opgeslagen. Wij verbinden ons ertoe uw gegevens aan geen enkele derde mee te delen zonder uw voorafgaande toestemming. U heeft om het even wanneer het recht uw gegevens in te kijken of te wijzigen via de webmaster van de site.

3.4 Uitoefening van het recht van verzet van de Privacywet (opt-out)
Als u niet wenst dat uw gegevens door Storacon gebruikt worden voor prospectiedoeleinden, gelieve ons dit mee te delen en aan te duiden om welke gegevens het gaat. µ

4. Aansprakelijkheid
Wat betreft de hyperlinks op onze site die verwijzen naar andere sites kunnen we niet aansprakelijk gehouden worden voor prestaties die ze op die sites aanbieden.

5. Actualisering van de wettelijke bepalingen
Storacon heeft het recht om onderhavige wettelijke bepalingen om het even wanneer te actualiseren, op basis van een veranderde inhoud van de site en om bijkomende maatregelen te treffen voor de veiligheid.